----_366646182
----_366646182----2_730481746

برنامه‌ریزی فعالیت‌های‌فرهنگی‌تشکل‌ها (PDF)

موسسه‌جوانان‌آستان‌قدس‌رضوی, کتب تشکلی و فرهنگی
قیمت
غیر قابل فروش

عنوان: برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی در تشکل‌ها
نویسنده: سعید قاسمی
موضوع: تبیین جایگاه تشکل‌های فرهنگی در جامعه
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۳۲ صفحه

  • توضیحات

تبیین جایگاه مهم و رفیع تشکل های فرهنگی و تأثیرات مثبتی که در جامعه ایجاد میکنند و نیز ارتقاء کیفیت تأثیرگذاری و افزایش بهره‌وری آنها امری ضروری تلقی میگردد. این کتاب در راستای آشنایی با تشکل های فرهنگی و توجه بیشتر به برنامه‌ریزی دقیق‌تر درفعالیت ها و برنامه های آن ها تدوین گردیده است.

 

گزیده ای از متن کتاب

به طور کلی به کارکرد تشکل های فرهنگی باید از سه منظر توجه کرد: نکته ی اول تاثیر این تشکل ها در پیشرفت و توسعه ی کشور است. هر تشکل فرهنگی با فراهم ساختن شرایط مشارکت فعال و مؤثر جوانان در صحنه های فرهنگی و اجتماعی و توسعه ی نقش آنان در سازندگی کشور نقش مهمی را (هر چند در یک محیط کوچک) ایفا می کنند؛ به گونه ای که در مجموع می توان سهم مشخصی را جهت استفاده ی بهینه از سرمایه های انسانی جوانان برای تحقق توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور به تشکل های فرهنگی نسبت داد.

فهرست کتاب:

پیشگفتار
فصل‌اول: آشنایی با تشکل‌های فرهنگی
- تعریف تشکل‌های‌‍ فرهنگی
- کارکردهای یک تشکل فرهنگی
- فهرست تشکل‌های فرهنگی
- تنوع تشکل‌های فرهنگی
- تفاوت تشکل‌ها و سازمان‌های رسمی
- مدیریت در تشکل‌های فرهنگی
- اصول مدیریت تشکل‌های فرهنگی
- بهره‌وری در تشکل‌های فرهنگی
- نکاتی در آشنایی بیشتر با تشکل‌های فرهنگی فعال
فصل‌‌دوم: آشنایی با فعالیت‌های فرهنگی
- تعریف فعالیت‌های فرهنگی
- عناصر فرهنگ
- فعالیت‌های فرهنگی
- برنامه‌های فرهنگی
- فعالیت‌های فرهنگی در کشور
- تعارض در وضعیت فرهنگی
- فعالیت‌های فرهنگی در تشکل‌ها
- عناصر اصلی فعالیت‌های فرهنگی
- تنوع موضوعات
- دسته‌بندی موضوعات
- روش انتخاب موضوعات
- انتخاب موضوع، رسالتی یا سلیقه‌ای
- قالب‌های چهل‌گانه‌ی فعالیت‌های فرهنگی
- مخاطبین
- اصول انتخاب فعالیت‌های فرهنگی
- اصل اول: زمان‌شناسی و بهره‌گیری از زمان
- اصل دوم: دین محوری
- اصل سوم: انعطاف و پویایی در عین پافشاری بر اصول
- اصل چهارم: مشارکت دادن آحاد
- اصل پنجم: تقویت فرهنگ ملی و توجه به آن
- اصل ششم: جذابیت‌بخشی
فصل‌‌سوم: برنامه‌ریزی در تشکل‌های فرهنگی
- نگرش به برنامه‌ریزی
- ضرورت برنامه ریزی در تشکل‌های فرهنگی
- تفاوت برنامه‌ریزی در سازمان‌ها و تشکل‌های فرهنگی
- تعاریف برنامه‌ریزی
- تعریف برنامه‌ریزی در تشکل‌های فرهنگی
- کلیدواژه‌های اصلی برنامه‌ریزی
- پیش‌بینی آینده (آینده‌نگری)
- زمان مشخص
- تنظیم یک سلسله فعالیت‌ها
- برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی
- گانت چارت فعالیت‌ها
- دفترچه‌ی فعالیت های فرهنگی
فصل‌‌چهارم: چهارچوب طرح‌نویسی
- ضرورت طرح نویسی
- چهارچوب یک طرح فرهنگی
- عنوان طرح
- مقدمه و ضرورت
- اهداف طرح
- معیارهای طراحی هدف
- شرح برنامه
- مخاطبین برنامه
- موضوع طرح
- قالب برنامه
- مختصات برنامه
- مستندات برنامه
- دستاوردها (محصولات و نتایج)
- دستاوردهای تربیتی
- دستاوردهای فرهنگی
- دستاوردهای برنامه‌ای
- دستاوردهای تشکلی
- ارزشیابی و بازخورد
- منابع ملی و برآورد هزینه ها
کتابنامه

keyboard_arrow_up